Regulamin aplikacji

Dzień dobry!

Asystent Żywienia to prosta aplikacja żywienia, dzięki której skomponujesz swój własny plan żywieniowy na wiele dni. Dzięki niej masz możliwość jeść smacznie i zdrowo, kontrolując przy tym ilość spożytych kalorii. Uporządkowana lista zakupowa pozwoli Ci zaoszczędzić czas podczas robienia zakupów, dzięki czemu w Twoim koszyku wylądują tylko te produkty, których potrzebujesz. Z biegiem czasu Twoja świadomość na temat tego, co kupujesz i jesz, wzrośnie, a różnorodność posiłków pozwoli Ci wytrwać w diecie, dzięki czemu nie będziesz podjadał pomiędzy kolejnymi posiłkami.

Twórcą i administratorem aplikacji jest Adrian Skierniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adrian Skierniewski Grupa Zero”, ul. Lucjana Rydla 2/15, 42-271 Częstochowa, NIP: 5732580293.

Poniżej znajdziesz regulamin aplikacji, który zawiera informacje m.in. o zasadach korzystania z aplikacji, prawach i obowiązkach użytkowników oraz administratora, procedurze reklamacyjnej czy ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@asystentzywienia.pl

Pozdrawiamy i życzymy satysfakcjonującego korzystania z aplikacji!
Zespół Asystenta Żywienia

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Adrian Skierniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adrian Skierniewski Grupa Zero”, ul. Lucjana Rydla 2/15, 42-271 Częstochowa, NIP: 5732580293,

 2. Aplikacja – aplikacja internetowa Asystent Żywienia,

 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;

 4. POCK - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,

 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://asystentzywienia.pl,

 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://asystentzywienia.pl/warunki-korzystania-z-serwisu,

 7. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji,

 8. Usługa płatna – dodatkowe funkcjonalności („Asystent Żywienia Premium”) wskazane każdorazowo w ramach oferty przedstawianej Użytkownikowi przed zawarciem umowy pod adresem https://asystentzywienia.pl/app/premium.

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.

 2. Świadczone na rzecz Użytkownika usługi polegają na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, rejestracji konta Użytkownika oraz korzystania z Aplikacji.

 3. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest nieodpłatnie oraz bez konieczności podawania przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych. W celu przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz urządzenie pozwalające mu na przeglądanie stron internetowych.

 4. Rejestracja konta Użytkownika jest nieodpłatna i wymaga podania określonych w formularzu rejestracyjnym informacji. W celu rejestracji konta Użytkownika Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu, urządzenie pozwalające mu na przeglądanie stron internetowych oraz aktywne konto e-mail.

 5. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. W celu korzystania z Aplikacji, Użytkownik musi uprzednio dokonać rejestracji konta Użytkownika. Szczegóły opisane są w Serwisie.

 6. Korzystanie z niektórych dodatkowych funkcjonalności Aplikacji („Asystent Żywienia Premium”) jest odpłatne, przy czym dla każdego Użytkownika Administrator przewiduje jednorazowy nieodpłatny okres próbny na zasadach opisanych w Serwisie.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub Aplikacji.

 1. Użytkownik może nieodpłatnie dokonać rejestracji konta Użytkownika, które jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.

 2. W celu rejestracji konta Użytkownika, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko. Następnie Użytkownik musi potwierdzić swój adres e-mail, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Użytkownik może również skopiować ów link, wprowadzić do pasku adresów w przeglądarce i wywołać stronę.

 3. Użytkownik może również dokonać rejestracji konta za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook lub Google. W takiej sytuacji, Użytkownik musi dokonać autoryzacji dostępu Aplikacji do określonych danych zawartych w koncie w serwisie Facebook lub Google.

 4. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje aktualne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd dane. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości odnośnie aktualności lub prawdziwości danych Użytkownika, Administrator ma prawo ograniczyć lub zablokować Użytkownikowi dostęp do konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 5. Rejestracja konta Użytkownika prowadzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie, przesyłając do Administratora żądanie usunięcia konta. Usunięcie konta spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do treści zgromadzonych w ramach konta. Jeżeli w chwili wypowiedzenia umowy, Użytkownik korzysta z Aplikacji w ramach opłaconego wcześniej abonamentu, umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie opłaconego uprzednio okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem konta Użytkownika. Usunięcie konta spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do treści zgromadzonych w ramach konta.

 6. Po rejestracji konta, Użytkownik może logować się do niego z wykorzystaniem danych dostępowych (adresu e-mail oraz zdefiniowanego hasła), a jeżeli wykorzystał integrację z kontem w Serwisie Facebook lub Google, to za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązany jest zadbać o poufność i bezpieczeństwo danych dostępowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w wyniku wejścia w posiadanie danych dostępowych z uwagi na okoliczności leżące po stronie Użytkownika.

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniej rejestracji konta Użytkownika.

 2. Korzystanie z Aplikacji odbywa się po zalogowaniu do konta Użytkownika.

 3. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej. Na urządzeniach mobilnych korzystanie z Aplikacji możliwe jest również poprzez przypięcie odpowiedniego skrótu.

 4. Użytkownik może korzystać z funkcji Aplikacji zaprogramowanych przez Administratora. Administrator rozwija Aplikację w trybie ciągłym, co oznacza, że poszczególne funkcje mogą ulegać zmianie, bez naruszenia praw nabytych uprzednio przez Użytkownika. Funkcje Aplikacji opisane są w Serwisie.

 5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, przyjętymi zwyczajami i dobrymi obyczajami, a w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

  • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,

  • korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,

  • korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.

 6. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niedozwolony uzasadnia zablokowanie Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji.

 1. W ramach Usługi Płatnej Administrator zapewnia dodatkowe funkcjonalności („Asystent Żywienia Premium”) wskazane każdorazowo w ramach oferty przedstawianej Użytkownikowi przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi Płatnej; oferta dodatkowych funkcjonalności może być poszerzana w trakcie świadczenia Usługi Płatnej bez dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Płatnej może być zawarta na czas określony, przy czym Administrator przewiduje jednorazowy nieodpłatny okres próbny.

 3. W razie wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie Usługi Płatnej, umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem opłaconego uprzednio okresu rozliczeniowego.

 4. Jeżeli Użytkownik wyczerpał nieodpłatny okres próbny, korzystanie z Usługi Płatnej ma charakter odpłatny.

 5. Płatności za korzystanie z Usługi Płatnej odbywają się w modelu abonamentowym i wnoszone są z góry. Administrator może przewidywać różne warianty abonamentowe. Każdy abonent odpowiada określonemu czasowi możliwości korzystania z Usługi Płatnej (okres rozliczeniowy). Abonamenty opisane są w Serwisie pod adresem https://asystentzywienia.pl/app/premium

 6. Płatność za wybrany przez Użytkownika abonament odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności - Stripe Payments Europe Limited 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland.

 7. Wniesiona przez Użytkownika płatność zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Usługi Płatnej przez okres odpowiadający opłaconemu abonamentowi (okres rozliczeniowy).

 1. Prawa do Aplikacji oraz jej elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, przysługują Administratorowi.

 2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 3. W ramach Aplikacji oraz w Serwisie mogą być dostępne treści, co do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom niż Administrator, w szczególności treści Użytkownika, o których mowa w § 7 Regulaminu.

 4. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści, co do których Użytkownikowi nie przysługują prawa autorskie, bez stosownego zezwolenia podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 1. Użytkownik może publikować w ramach Aplikacji treści (teksty oraz zdjęcia), które będą widoczne dla innych Użytkowników.

 2. Użytkownik może publikować wyłącznie takie treści, które nie są objęte ochroną prawną lub co do których przysługują Użytkownikowi autorskie prawa majątkowe oraz osobiste, lub co do których Użytkownik uprawniony jest do ich rozpowszechniania w Internecie na podstawie licencji, z prawem do sublicencji, udzielonej Użytkownikowi przez inny podmiot. Jeżeli Użytkownik publikuje treść, co do której autorskie prawa osobiste przysługują innemu podmiotowi, zobowiązany jest zamieścić odpowiednią notkę autorską, chyba że posiada zezwolenie na rozpowszechnianie treści z pominięciem oznaczenia twórcy.

 3. Każda treść musi przejść uprzednią weryfikację przez Administratora. Administrator ma prawo odmówić publikacji treści z dowolnego powodu lub uzależnić publikację od określonych zmian. Administrator ma również prawo z dowolnych przyczyn usunąć opublikowaną uprzednio treść.

 4. Przesyłając do publikacji treść, która podlega ochronie prawa autorskiego, Użytkownik oświadcza, że przesyłana treść nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, jest uprawniony do rozpowszechniania treści w Internecie oraz udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na rozpowszechnianie treści w ramach Aplikacji oraz Serwisu. Licencja może zostać wypowiedzenia przez Użytkownika w każdej chwili poprzez przesłanie Administratorowi stosownego oświadczenia w tym zakresie. Samo zaprzestanie korzystania z Aplikacji lub usunięcia konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z wypowiedzeniem licencji.

 1. Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu oraz Aplikacji, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej.

 2. Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@asystentzywienia.pl

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z:

  • przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu lub Aplikacji, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł,

  • niepoprawnego funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,

  • dostępu do kont funkcjonujących w ramach Aplikacji przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Użytkownika,

  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Użytkownika: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych,

  • działań i zaniechań Użytkownika, w tym w szczególności z korzystania przez niego z Serwisu lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami,

  • siły wyższej.

 4. Zawarte w Aplikacji informacje na temat produktów żywieniowych pochodzą z baz podmiotów zewnętrznych trudniących się gromadzeniem i udostępnianiem takowych informacji. Administrator dąży do tego by w Aplikacji wszystkie informacje były rzetelne i aktualne, ale nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w zakresie informacji pochodzących z baz podmiotów trzecich. W razie wykrycia nieścisłości, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty e-mail.

 5. Oferowane przez Administratora usługi nie stanowią usług medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 6. Aplikacji nie należy traktować jako jakiekolwiek formy doradztwa Użytkownikowi. Rola Administratora sprowadza się wyłącznie do zapewnienia Użytkownikowi określonych funkcji Aplikacji. Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób Użytkownik korzysta z tych funkcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, w szczególności za ewentualne obciążenie organizmu lub pogorszenie się stanu zdrowia Użytkownika. Administrator nie gwarantuje również Użytkownikowi, że korzystanie z Aplikacji zapewni mu skuteczność w podejmowanych działaniach związanych z realizacją założonych przez Użytkownika celów żywieniowych. Dostępne w aplikacji, przepisy i plany żywieniowe są jedynie przykładami do wykorzystania i nie zastępują indywidualnej konsultacji dietetycznej lub lekarskiej.

 7. Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Administratora nie znajdują zastosowania do Konsumenta ani POCK.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem lub Aplikacją mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@asystentzywienia.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, szczegóły dotyczące reklamacji oraz żądania z nią związane.

 3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia reklamacji Administratorowi.

 1. Konsument oraz POCK, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,

  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  • obsługa zapytań kierowanych przez Użytkownika nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na serwerze zapewnianym przez podmiot zewnętrzny, z którym łączy Administratora umowa powierzenia przetwarzania danych.

 4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

 5. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem lub zawrzeć umowę.

 7. Serwis oraz Aplikacja wykorzystują technologię plików cookies.

 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://asystentzywienia.pl/polityka-prywatnosci.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania dostępnych ofert, promocji oraz do zmiany cen abonamentu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności zmian technologicznych, prawnych lub biznesowych. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej planowanej zmianie regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora bez ponoszenia żadnych kosztów.

 3. Wszelkie spory związane z Aplikacją będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.11.2021

 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Zostań patronem

Tworzymy tę aplikację inwestując swój czas i pieniądze, dlatego też każda pomoc wiele dla nas znaczy.

Jeżeli zdecydujesz się nam pomóc, to dajesz nam do zrozumienia, że podoba Ci się nasza aplikacja, co z kolei daje nam więcej motywacji do pracy oraz pozwoli rozbudowywać ją o nowe funkcjonalności.

Logo aplikacji Patronite
Zostań naszym patronem

Zapisz się do Newslettera Asystenta Żywienia

Już teraz zapisz się do Newslettera i otrzymuj najświeższe informacje o nowych funkcjonalnościach i akcjach promocyjnych. Nie będziemy nachalni.

Jak to działa?

© 2023 Asystent Żywienia. Wszelkie prawa zastrzeżone.Polityka PrywatnościWarunki korzystania z serwisu